Kuyini Ukusindiswa?

Uma kukhulunywa ngensindiso kuvamile ukuthi kudaleke inkinga.  Kungenxa yenkolelo ekhona kubantu, kunabantu abakholwa ukuthi akwenzeki ukuthi umuntu asindiswe esaphila kulomhlaba wezono.  Kuyavuka kimina amazwi kaJesu akuMarku 10:27 kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu akunjalo; ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke.  NguNkulunkulu osindisayo, nguye okunikeza amandla okuhlukana nesono.  Lokho kuchaza ukuthi, kuyenzeka ukuthi umuntu asindiswe esemhlabeni.  Enye inkinga ekhona, ngabantu abathi basindisiwe kepha kube kungekho shintsho empilweni yabo.  Umbhalo uchaza kahle ukuthi, uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha okwakuqala kudlulile; bheka, sekuvele okusha 2 KwabaseKorinte 5:17.  

Kuyini Ukusindiswa?  

1).  Ukusindiswa ukukhuluwa.                       

            – emandleni kaSathane.  KwabaseKolose 1:13.

            – emandleni esono.  NgokukaMathewu 1:21.  

2).  Ukuba nobufakazi.  

            – izono zami zithethelelwe

            – ngingumntwana kaNkulunkulu.  KwabaseRoma 8:16.

            – uKristu ngowami, mina ngingowakhe.  

3).  Uma kukhulunywa ngomuntu osindisiwe, kukhulunywa ngomuntu oshintshile:

2 KwabaseKorinte 5:17  

            – ushintsho endleleni ophila ngayo.

            – ushintsho endleleni okhuluma ngayo.

            – obe ukuthanda ngaphambilini awusakuthandi (okubi).  

4).  Umuntu osindisiwe ngumuntu onobudlelwane noNkulunkulu.  1 KaJohane 3:9 lelivesi lichaza kahle ukuthi uma umuntu ezalwa kabusha, loyomuntu wamukela impilo kaNkulunkulu.  Ngakho-ke lempilo kufanele yondliwe.  Yingakho iningi labantu lisindiswa kepha emva kwesikhathi bazithole sebephindele kuyo impilo yakudala.  Kungenxa yokuthi, kabazange bondle lempilo kaNkulunkulu. 

Umuntu osesindisiwe angayondla kanjani lempilo na?           

            i).  Uyondla ngokufunda iBhayibheli.

Kukhona umuntu owathi, isono siyokususa kulo iBhayibheli, iBhayibheli lizokususa esonweni.  Wayeqinisile lomuntu owakhuluma lamazwi.  

            ii).  Uyondla nangomkhuleko.

Umkhuleko awugcini ngokushintsha izimo kuphela, futhi ushintsha indlela esicabanga ngayo.  Futhi uNkulunkulu uyakhuluma nathi emkhulekweni.  Mhlawumbe, kunomuntu othi, mina angazi ukuthi lifundwa kanjani iBhayibheli angazi nokuthi ngiqala kuphi uma ngikhuleka.  Ungathintana nathi ukuze sikusize, sinencwadi esinayo engakusiza ngale yonkinga.  

Mhlawumbe, umbuzo ongabuzwa ngabanye ukuthi ngingasindiswa kanjani?  

Zintathu izinyathelo ezibalulekile ongazithatha.  

1).  Ukuphenduka.           

            – ukushintsha umqondo wakho, indlela engiphila ngayo ayilungile.

            – ukufulathela isono.  

2).  Ukuvuma.  

            – ukuvuma izono zakho kuNkulunkulu.

            – ukuvumelana noNkulunkulu ngonile.  

3).  Ukumema uKristu.
– njengoMsindisi, ukungisindisa esonweni.  NgokukaMathewu 1:21

            – njengeNkosi, kusukela manje impilo yami iphathwe nguye.